WSPOM ROZW 530

Jest to program studiów na kierunku Pedagogika, przygotowujący do pracy w edukacji nieformalnej, poza system oświaty, do pracy w roli trenera (innego niż sportowy), szkoleniowca, opiekuna, coacha, nauczyciela (na kursach i szkoleniach z wyłączeniem systemu oświaty):

 • instytucjach szkoleniowych;
 • działach szkoleniowych firm;
 • instytucjach, placówkach i firmach prowadzących działalność w obszarze usług edukacyjnych będących poza system oświatowym;
 • na szerokim rynku działalności edukacyjnej nieformalnej i pozaformalnej;
a przede wszystkim do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.
Wybrane przedmioty studia II stopnia /moduł ogólny/:
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy socjologii
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne obszary badań pedagogicznych
 • Andragogika
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metodologia badań społecznych
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychopedagogika twórczości - wprowadzenie do treningu twórczości
 • Projektowanie badań naukowych
 • Poznawanie siebie, innych i środowiska
 • Język obcy
 • Wprowadzenie do redakcji prac naukowych
 
SPECJALNOŚCI GŁÓWNE wybierane przez studenta w toku studiów:

Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

M Opieka i wsparcie WSEZiNS

M 3 Opieka i wsparcie WSEZiNS

M 2 Opieka i wsparcie WSEZiNS

Jest to specjalność umożliwiająca zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą o: przyczynach i właściwościach różnych rodzajów niesprawności; dolegliwościach fizycznych i psychicznych związanych z chorobami przewlekłymi; biologicznych, psychologicznych i społecznych wymiarach starzenia się i starości; zasadach prawnych i organizacyjnych dotyczących pomocy społecznej.

Absolwent tej specjalności uzyskuje kompetencje osobiste i społeczne do: rozpoznawania oraz diagnozowania potencjalnych i już istniejących problemów; udzielenia właściwej porady, zaleceń czy wskazówek dotyczących pomocy; rozwiązywania problemów w różnych obszarach rzeczywistości społecznej; inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom; zapewnienia wsparcia emocjonalnego i praktycznego; pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; realizacji programów wspierających rodzinę, do współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, władzami lokalnymi dla wspierania potencjału rodziny oraz ograniczania występujących zagrożeń i trudności w rodzinie.

Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych to specjalność w szczególny sposób przygotowująca do pracy w:

 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, do pracy z rodzinami zastępczymi;
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, fizycznie;
 • w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • w klubach seniora i domach kultury;
 • w instytucjach medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja);
 • w instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów i osób niepełnosprawnych (terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach, biurach podróży i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych, ukierunkowanych na osoby starsze);

oraz jako indywidualny opiekun osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej.

  Wybrane przedmioty:
 
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Komunikacja perswazyjna
 • Psychopedagogika starzenia się i starości
 • Psychologiczne problemy człowieka niepełnosprawnego i chorego
 • Metody i techniki pracy z rodziną i grupą
 • Superwizja w pomocy społecznej
 • Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Metody i techniki pracy ze środowiskiem lokalnym
 • Jakość życia związana ze zdrowiem
 • Podstawy opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi
 • Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego
 • Metodyka pracy z osobami w starszym wieku – przezwyciężanie trudności adaptacyjnych (psychofizycznych i środowiskowych)
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań aktywizujących dla osób w starszym wieku
 • Pomoc psychologiczna oraz wsparcie rodziny zagrożonej
 • Umiejętności pomagania – warsztat
   

Doradztwo zawodowe i personalne

 

Doradztwo zawodowe i personalne to specjalność przygotowująca przyszłych pracowników systemu pomocy społecznej, urzędów pracy oraz prywatnych agencji zatrudnienia. Są to takie miejsca jak:

 • agencje doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • biura karier
 • domy samotnych matek
 • działy kadr w firmach
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje pracodawców
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • ośrodki badań społecznych
 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki poradnictwa rodzinnego
 • poradnie specjalistyczne, w tym także dla młodzieży pod kontem wyboru zawodu
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy
 • świetlice socjoterapeutyczne

Obecnie doradcy zawodowy stają się coraz częściej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy zarówno przez publiczne służby zatrudnienia, agencje pracy, szkoły i instytucje oświatowe.

Program specjalności obejmuje tematykę pracy socjalnej, polityki społecznej i  pedagogiki społecznej.  Studenci zostają także wprowadzeni w tematykę socjologii pracy, współczesnych problemów rynku pracy, zawodoznawstwa, poradnictwa zawodowego oraz programów informatycznych w poradnictwie szkolnym.

  Wybrane przedmioty:
 
 • Zawodoznawstwo
 • Poradnictwo zawodowe i personalne - podstawy prawne
 • Metody badań predyspozycji zawodowych
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Poradnictwo zawodowe wobec osób bezrobotnych i niepełnosprawnych
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego
 • Metody badań predyspozycji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna
 • Etyka zawodowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i karierą zawodową
 • E-doradztwo
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prawo pracy
 • Rynek pracy
 • Socjologia pracy
 • Psychologia pracy
   

Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych

Jest to specjalność kształtująca profesjonalne kompetencje w zakresie podejmowania własnej aktywności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych i/lub społecznych oraz przygotowująca do prowadzenia poza systemem oświaty zajęć z zakresu edukacji do przedsiębiorczości.

Na studiach drugiego stopnia czas trwania studiów dla studentów tej specjalności może wynosić 3 semestry pod warunkiem terminowego złożenia pracy magisterskiej.
  Wybrane przedmioty:
 
 • Podstawy zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw
 • Podstawy finansów
 • Podstawy makroekonomii
 • Etyka w biznesie
 • Podstawowe kompetencje związane z uczestnictwem w rynku pracy
 • Podstawy mikroekonomii
 • Wprowadzenie do teorii komunikacji
 • Podstawy zarządzania zespołem
 • Prawne uwarunkowania przedsiębiorczości
 • Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki
   

Trening rozwoju jednostki i grupy

Specjalność nadaje kompetencje do prowadzenia treningów wspomagających rozwój kompetencji indywidualnych i możliwości pracy grupowej – są to treningi szczególnie istotne w wielu firmach, instytucjach, korporacjach, w których organizacja pracy oparta jest tworzeniu małych grup zadaniowych. W sposób najpełniejszy przygotowuje ona do specjalności uzupełniającej: coaching i mentoring.

  Wybrane przedmioty:
 
 • Proces grupowy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Mechanizmy wywierania wpływu
 • Trening interpersonalny
 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Sytuacje trudne i asertywność
 • Spójność osobista
 • Praktyki
   

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff