learn the facts here now microsoft streets trips 2013 oem buy autocad 2016 purchase online autocad 2012 educational license premiere pro cs6 purchase sketchup pro 2017 student discount
WSPOM ROZW 530

Jest to program studiów na kierunku Pedagogika, przygotowujący do pracy w edukacji nieformalnej, poza system oświaty, do pracy w roli trenera (innego niż sportowy), szkoleniowca, opiekuna, coacha, nauczyciela (na kursach i szkoleniach z wyłączeniem systemu oświaty):

 • instytucjach szkoleniowych;
 • działach szkoleniowych firm;
 • instytucjach, placówkach i firmach prowadzących działalność w obszarze usług edukacyjnych będących poza system oświatowym;
 • na szerokim rynku działalności edukacyjnej nieformalnej i pozaformalnej;
a przede wszystkim do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych oraz do pełnienia funkcji kierowniczych i zarządzających w placówkach systemy oświaty (na stanowisku kierownika lub dyrektora szkoły/placówki oświatowej).
Wybrane przedmioty studia II stopnia /moduł ogólny/:
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy socjologii
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne obszary badań pedagogicznych
 • Andragogika
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metodologia badań społecznych
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychopedagogika twórczości - wprowadzenie do treningu twórczości
 • Projektowanie badań naukowych
 • Poznawanie siebie, innych i środowiska
 • Język obcy
 • Wprowadzenie do redakcji prac naukowych
 
SPECJALNOŚCI GŁÓWNE wybierane przez studenta w toku studiów:

Organizacja
i zarządzanie
w usługach społecznych
i edukacyjnych

SPECJALNOŚĆ 3-SEMESTRALNA

Studia magisterskie w ramach specjalności ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE W USŁUGACH SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotowują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

Kariera i kwalifikacje

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznają metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych i instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym.

Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
 • Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komputerowe wspomaganie procesu zarządzania placówką oświatową
 • Przywództwo edukacyjne w szkole
 • Nadzór pedagogiczny, ocena i zarządzanie jakością kształcenia
 • Grupowe podejmowanie decyzji i strategie negocjacyjne
 • Ocenianie dla uczenia się
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Współpraca z rodzicami - budowanie partnerstwa edukacyjnego
 • Marketing w oświacie – strategia rozwoju placówki
   

Trening rozwoju jednostki i grupy

Program studiów w ramach specjalności TRENING ROZWOJU JEDNOSTKI I GRUPY obejmuje rozwijanie wiedzy i umiejętności w obszarze organizacji edukacyjnych form wspierania rozwoju jednostki i grupy oraz kompetencji związanych z kierowaniem małymi grupami jako środowiskami rozwoju.

Jest to specjalność w sposób szczególny przygotowująca do prowadzenia działań edukacyjnych, wspomagających rozwój jednostek i grup, w formach zajęć o charakterze treningowym i przygotowująca do kierowania małymi grupami o celach rozwojowych i edukacyjnych. Studia nie prowadzą do nabycia przez studenta szczegółowych certyfikatów i kwalifikacji do prowadzenia konkretnych metod treningowych.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezbędne do prowadzenia treningu rozwoju osobistego – zwiększania samoświadomości, rozwoju konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, czy dzielenia się doświadczeniami. Nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny z uczestnikami zajęć w sytuacjach profesjonalnych, rozpoznawania problemów indywidualnych i społecznych oraz skutecznego podejmowania interwencji. Jest ponadto przygotowany do budowania zespołu, kreowania atmosfery efektywnej współpracy w grupie i kierowania zespołem.

Kariera i kwalifikacje

Absolwent tej specjalności jest w szczególności przygotowany do pracy jako edukator i trener prowadzący zajęcia rozwojowe dla jednostek i grup.

Może efektywnie realizować zadania związane z działalnością lidera zespołowego i menedżera.

Absolwent nabywa kompetencje do pracy w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach społecznych i fundacjach o celach edukacyjnych.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Psychologia małych grup
 • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
 • Proces grupowy
 • Psychologiczne podstawy komunikacji
 • Postawy jednostki w grupie
 • Społeczne mechanizmy wywierania wpływu
 • Trening interpersonalny
 • Wybrane metody treningowe
 • Metodyka kierowania treningiem grupowym
 • Metodyka rozwiązywania konfliktów grupowych
 • Ewaluacja postaw trenerskich
 • Oferty treningów rozwoju jednostki i grupy
 • Projektowanie zajęć treningowych
   

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff