autocad 2012 education version my company our website autocad lt 2011 education discount more information

napis gora Z

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GGkorzyscibaner

PROFIL PRAKTYCZNY STUDIÓW WE WSEZiNS

Kształcimy umiejętności istotne dla rynku pracy,

istotne dla przyszłego pracodawcy.

 

W odróżnieniu od studiów ogólnoakademickich (oferowanych przez większość uczelni państwowych i prywatnych) przygotowujących wyłącznie do dalszego studiowania i uzyskiwania dalszych stopni naukowych.

Cele studiów o profilu praktycznym:

  • Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, nurty myśli pedagogicznej, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
  • Organizowanie warunków do kształtowania się u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek.
  • Kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
  • Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik.
  • Kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności.
  • Praktyczne przygotowanie studentów do realizowania zadań zawodowych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej). W odniesieniu do specjalności nauczycielskich (np. wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna) przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.