Rekrutacja 2017 slajd3

napis gora Z

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GGkorzyscibaner

PROGRAMY STUDIÓW II STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

2017/2018

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

OD 3 DO 4 SEMESTRÓW

(zależnie od wyboru studenta)
 

 STACJONARNEwth

     

 

    

 

Oferta studiów dla mieszkańców Łodzi i okolic

Czas zajęć na Uczelni porównywalny z ofertą studiów niestacjonarnych innych uczelni. Stosując przepisy dotyczące wspomaganie studiów kształceniem na odległość zredukowaliśmy czas zajęć w Uczelni tak, aby studia te stały się dostępne także dla pracujących.

Jesteś na uczelni krócej, ale odbierasz dyplom studiów stacjonarnych

studia efektywne

  Specjalność 
PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z wczesnym wspomaganiem rozwoju

 Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
z elementami coachingu
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia  
Gerontologia społeczna i oświatowa
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i praca z rodziną
Resocjalizacja i socjoterapia 
Terapia pedagogiczna
i wczesne wspomaganie rozwoju

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Trening rozwoju jednostki i grupy 

Proponujemy najwygodniejszą obecnie formę studiowania: 

  • STUDIA W EDYCJI WEEKENDOWEJ: 15 dni w semestrze
    (tylko wybrane soboty i niedziele)
       
       

 NIESTACJONARNEwth

Oferta studiów dla osób mieszkających na terenie całego kraju

oraz za granicą,

którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na naszej Uczelni.

  Specjalność 
PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
z elementami coachingu
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 
Gerontologia społeczna i oświatowa
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i praca z rodziną
Resocjalizacja i socjoterapia 
Terapia pedagogiczna
i wczesne wspomaganie rozwoju

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Trening rozwoju jednostki i grupy 

WSEZiNS studia 3 zjazdy D

Zajęcia na studiach niestacjonarnych są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas

  • trzech weekendowych zjazdów w Łodzi
 

Absolwent studiów II stopnia o profilu praktycznym:

  • posiada podstawową wiedzę pedagogiczną obejmującą terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającą na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami;
  • ma umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek;
  • wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji i materiałów);
  • umiejętnie komunikuje się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;
  • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;
  • jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej); w odniesieniu do specjalności nauczycielskich (np. wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna) spełnia wymogi dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

online-distance