Rekrutacja 2017 slajd3

PED NAUCZ ROZW 530

Jest to program studiów na kierunku pedagogika przygotowujący do pracy w instytucjach edukacji formalnej, a w szczególności:

 • w przedszkolu (tylko w przypadku obrania specjalności głównej Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna);
 • w szkole podstawowej (pierwszy stopień studiów), ponadpodstawowej (drugi stopień studiów) w charakterze nauczyciela w zakresie określonym wybranymi specjalnościami,
 • w szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela;
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach;
 • w kształceniu ustawicznym w charakterze nauczyciela w zakresie określonym wybranymi specjalnościami,
 • w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) - dotyczy studentów studiów  pierwszego lub drugiego stopnia, którzy wybrali specjalność realizującą zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Wybrane przedmioty studia II stopnia /moduł ogólny/:
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy socjologii
 • Teoria i historia wychowania
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Pedagogika ogólna
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne obszary badań pedagogicznych
 • Andragogika
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metodologia badań społecznych
 • Antropologia kulturowa
 • Pedeutologia
 • Podstawy prawa dla pedagogogów
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychopedagogika twórczości - wprowadzenie do treningu twórczości
 • Emisja i higiena głosu
 • Projektowanie badań naukowych
 • Poznawanie siebie, innych i środowiska
 • Język obcy
 • Wprowadzenie do redakcji prac naukowych
SPECJALNOŚCI wybierane przez studenta w toku studiów:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego, ale również umożliwiają realizację roli doradcy zawodowego w organizacjach i instytucjach rynku pracy i biznesu, takich jak:

 • agencje doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • biura karier
 • domy samotnych matek
 • działy kadr w firmach
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje pracodawców
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • ośrodki badań społecznych
 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki poradnictwa rodzinnego
 • poradnie specjalistyczne, w tym także dla młodzieży pod kontem wyboru zawodu
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy
 • świetlice socjoterapeutyczne

Obecnie doradcy zawodowy stają się coraz częściej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy zarówno przez publiczne służby zatrudnienia, agencje pracy, szkoły i instytucje oświatowe.

Program specjalności obejmuje tematykę pracy socjalnej, polityki społecznej i  pedagogiki społecznej.  Studenci zostają także wprowadzeni w tematykę socjologii pracy, współczesnych problemów rynku pracy, zawodoznawstwa, poradnictwa zawodowego oraz programów informatycznych w poradnictwie szkolnym.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Współczesny rynek pracy - prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji - edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - kierowanie rozwojem
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej grupowej
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej
 • Planowanie kariery - indywidualny plan działania
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
 • Istota i przebieg coachingu
 • Narzędzia i komunikacja w coachingu
 • Metodyka rozmów coachingowych
 • Planowanie i wdrażanie działań coachingowych
   

Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
z wczesnym wspomaganiem rozwoju

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do nauczania w szkole podstawowej w klasach I-III oraz w przedszkolu i nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego w klasach I-III,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej oraz prowadzenia działań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Nowe trendy w edukacji
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osiągnięć
 • Metodyki przedmiotowe (edukacja językowa, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, społeczna, przyrodnicza, metodyka zajęć technicznych i komputerowych)
 • Pedagogika specjalna z edukacją włączającą (inkluzyjną)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
 • Konstruowanie IPWWR - planowanie i ewaluacja działań zespołu WWR
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego)
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dzieckiem z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
 • Specyfika pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – budowanie sfery współdziałania
   

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki oraz nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Specjalność ta nie przygotowuje do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • szkołach – nadając kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Specjalność przygotowuje także do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki w kształceniu ustawicznym oraz placówkach służby zdrowia.
  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Podstawy edukacji zdrowotnej
 • Higieniczne aspekty zdrowia człowieka
 • Podstawy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • Wybrane zagadnienia zdrowia seksualnego i prokreacyjnego
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym
 • Agresja i przemoc w środowisku szkolnym
 • Zachowania ryzykowne dla zdrowia i życia człowieka
 • Teorie uzależnień
 • Profilaktyka osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
 • Metodyka edukacji i promocji zdrowia
 • Modyfikacja zachowań patogennych z elementami technik poznawczo-behawioralych
 • Metody i formy aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej
 • Trening zachowań asertywnych
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej
 • Ewaluacja działań z zakresu edukacji zdrowotnej
 • Metodyka profilaktyki społecznej - projekt
 • Konstruowanie programów promocji zdrowia w szkole
 • Bezpieczeństwo uczestników i odpowiedzialność prawna wychowawcy
 • Jakość życia związana ze zdrowiem
 • Warsztat pracy i awans zawodowy pedagoga
   

Resocjalizacja i socjoterapia

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zajęć w obszarze działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych) oraz nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają nabycie uprawnień do pracy w:

 • placówkach edukacyjnych
 • placówkach profilaktyczno-wychowawczych (ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich)
 • instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.).

Studenci nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci specjalności posiadają przygotowanie pedagogiczne.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Socjoterapia
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Socjotechnika i ewaluacja działań socjotechnicznych
 • Mediacje
 • Warsztat zadaniowy i superwizja
   

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

 

Jest to specjalność przygotowująca do planowania i podejmowania profesjonalnych działań umożliwiających udzielenie kompleksowej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikających zarówno z trudności w nauce, deficytów rozwojowych, zaburzeń sensorycznych, niepełnosprawności, jak i szczególnych uzdolnień. Absolwent dysponuje wiedzą psychopedagogiczną oraz niezbędnymi kompetencjami warunkującymi efektywność działalności z zakresu terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju.

Kariera i kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
 • trudności edukacyjne i specjalne potrzeby edukacyjne
 • wybrane aspekty diagnostyki psychopedagogicznej
 • diagnozowanie zaburzeń rozwojowych oraz organizacja systemu wsparcia rozwoju dziecka
 • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju
 • metodyka terapii pedagogicznej
 • psychopedagogika zdolności
   

Edukacja inkluzyjna
i terapia pedagogiczna

Specjalność EDUKACJA INKLUZYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA skoncentrowana jest na rozwijaniu kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a także podejmowania efektywnych działań wspierających na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kariera i kwalifikacje

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę z uczniami niepełnosprawnymi realizującym kształcenie w szkolnictwie ogólnodostępnym, jako nauczyciele wspomagający - studia uprawniają do pracy z uczniami niepełnosprawnymi kształcącymi się w systemie edukacji inkluzyjnej (włączającej), a także prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Pedagogika specjalna
 • Interdyscyplinarne podstawy inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Elementy logopedii
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka edukacji inkluzyjnej (w odniesieniu do poszczególnych kategorii trudności, deficytów, niepełnosprawności, schorzeń, zaburzeń i zdolności)
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu uczniów o SPE
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Arteterapia
 • Alternatywne sposoby komunikacji
 • Wykorzystanie komputera w pracy z uczniem o SPE
 • Współpraca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
   

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Studia z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I PRACY Z RODZINĄ mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Kariera i kwalifikacje

Absolwenci specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ posiadają przygotowanie pedagogiczne i mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • wychowawca w placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.)
 • wychowawca w placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.)
 • wychowawca w placówkach szkolnych (tj. świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.)
 • pedagog szkolny
 • pedagog–wychowawca – terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.)
 • pedagog – doradca – konsultant (w Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych, Ośrodkach Adopcyjno–Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno–Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.)
 • asystent i opiekun środowiskowy (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych)
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
 • Pedagogika rodziny
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Etyka asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • Metodyka zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Warsztat umiejętności wychowawczych 
   

Gerontologia społeczna
i oświatowa

Specjalność GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA, na studiach magisterskich, kierunek pedagogika, umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, andragogiki, gerontologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla seniorów.

Specjalność ta jest odpowiedzią na zmiany demograficzne obejmujące starzenie się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej.

Kariera i kwalifikacje

Absolwent specjalności GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA jest przygotowany do pracy jako:

 • opiekun w domach pomocy społecznej, prywatnych pensjonatach oraz domach spokojnej starości, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodkach opieki domowej,
 • indywidualny opiekun osoby starszej,
 • animator w klubach seniora i domach kultury,
 • organizator wolontariatu na rzecz seniorów,
 • pracownik instytucji medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki gerontologicznej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja),
 • pracownik pomocy społecznej i polityki społecznej – w instytucjach polityki społecznej i w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach interwencji kryzysowej, w zespołach do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych,
 • pracownik instytucji zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów

oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze usług edukacyjnych działających na rzecz seniorów.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Podstawy andragogiki i gerontologii
 • Biologiczne aspekty starzenia się i starości
 • Podstawy geriatrii
 • Psychologia starzenia się i starości
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego
 • Metodyka pracy z osobami w starszym wieku – przezwyciężanie trudności adaptacyjnych (psychofizycznych i środowiskowych)
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań aktywizujących dla osób w starszym wieku 

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff