acrobat xi for mac os autocad 2012 autocad 2012 oem autocad lt sketchup pro 2017 purchase cost of sketchup 2017 zbrush for mac education windows 10 home education windows 10 home education edition
PED NAUCZ ROZW 530

Jest to program studiów na kierunku pedagogika przygotowujący do pracy w instytucjach edukacji formalnej, a w szczególności:

 • w przedszkolu (tylko w przypadku obrania specjalności głównej Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna);
 • w szkole podstawowej (pierwszy stopień studiów), ponadpodstawowej (drugi stopień studiów) w charakterze nauczyciela w zakresie określonym wybranymi specjalnościami,
 • w szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela;
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach;
 • w kształceniu ustawicznym w charakterze nauczyciela w zakresie określonym wybranymi specjalnościami,
 • w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) - dotyczy studentów studiów  pierwszego lub drugiego stopnia, którzy wybrali specjalność realizującą zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Wybrane przedmioty studia II stopnia /moduł ogólny/:
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy socjologii
 • Teoria i historia wychowania
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Pedagogika ogólna
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne obszary badań pedagogicznych
 • Andragogika
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metodologia badań społecznych
 • Antropologia kulturowa
 • Pedeutologia
 • Podstawy prawa dla pedagogogów
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychopedagogika twórczości - wprowadzenie do treningu twórczości
 • Emisja i higiena głosu
 • Projektowanie badań naukowych
 • Poznawanie siebie, innych i środowiska
 • Język obcy
 • Wprowadzenie do redakcji prac naukowych
SPECJALNOŚCI wybierane przez studenta w toku studiów:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego, ale również umożliwiają realizację roli doradcy zawodowego w organizacjach i instytucjach rynku pracy i biznesu, takich jak:

 • agencje doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • biura karier
 • domy samotnych matek
 • działy kadr w firmach
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje pracodawców
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • ośrodki badań społecznych
 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki poradnictwa rodzinnego
 • poradnie specjalistyczne, w tym także dla młodzieży pod kontem wyboru zawodu
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy
 • świetlice socjoterapeutyczne

Obecnie doradcy zawodowy stają się coraz częściej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy zarówno przez publiczne służby zatrudnienia, agencje pracy, szkoły i instytucje oświatowe.

Program specjalności obejmuje tematykę pracy socjalnej, polityki społecznej i  pedagogiki społecznej.  Studenci zostają także wprowadzeni w tematykę socjologii pracy, współczesnych problemów rynku pracy, zawodoznawstwa, poradnictwa zawodowego oraz programów informatycznych w poradnictwie szkolnym.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Współczesny rynek pracy - prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji - edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - kierowanie rozwojem
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej grupowej
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej
 • Planowanie kariery - indywidualny plan działania
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
 • Istota i przebieg coachingu
 • Narzędzia i komunikacja w coachingu
 • Metodyka rozmów coachingowych
 • Planowanie i wdrażanie działań coachingowych
   

Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
z wczesnym wspomaganiem rozwoju

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do nauczania w szkole podstawowej w klasach I-III oraz w przedszkolu i nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego w klasach I-III,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej oraz prowadzenia działań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Nowe trendy w edukacji
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osiągnięć
 • Metodyki przedmiotowe (edukacja językowa, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, społeczna, przyrodnicza, metodyka zajęć technicznych i komputerowych)
 • Pedagogika specjalna z edukacją włączającą (inkluzyjną)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
 • Konstruowanie IPWWR - planowanie i ewaluacja działań zespołu WWR
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego)
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dzieckiem z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
 • Specyfika pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – budowanie sfery współdziałania
   

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki oraz nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Specjalność ta nie przygotowuje do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • szkołach – nadając kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Specjalność przygotowuje także do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki w kształceniu ustawicznym oraz placówkach służby zdrowia.
  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Podstawy edukacji zdrowotnej
 • Higieniczne aspekty zdrowia człowieka
 • Podstawy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • Wybrane zagadnienia zdrowia seksualnego i prokreacyjnego
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym
 • Agresja i przemoc w środowisku szkolnym
 • Zachowania ryzykowne dla zdrowia i życia człowieka
 • Teorie uzależnień
 • Profilaktyka osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
 • Metodyka edukacji i promocji zdrowia
 • Modyfikacja zachowań patogennych z elementami technik poznawczo-behawioralych
 • Metody i formy aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej
 • Trening zachowań asertywnych
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej
 • Ewaluacja działań z zakresu edukacji zdrowotnej
 • Metodyka profilaktyki społecznej - projekt
 • Konstruowanie programów promocji zdrowia w szkole
 • Bezpieczeństwo uczestników i odpowiedzialność prawna wychowawcy
 • Jakość życia związana ze zdrowiem
 • Warsztat pracy i awans zawodowy pedagoga
   

Resocjalizacja i socjoterapia

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zajęć w obszarze działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych) oraz nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają nabycie uprawnień do pracy w:

 • placówkach edukacyjnych
 • placówkach profilaktyczno-wychowawczych (ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich)
 • instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.).

Studenci nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci specjalności posiadają przygotowanie pedagogiczne.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Socjoterapia
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Socjotechnika i ewaluacja działań socjotechnicznych
 • Mediacje
 • Warsztat zadaniowy i superwizja
   

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

 

Jest to specjalność przygotowująca do planowania i podejmowania profesjonalnych działań umożliwiających udzielenie kompleksowej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikających zarówno z trudności w nauce, deficytów rozwojowych, zaburzeń sensorycznych, niepełnosprawności, jak i szczególnych uzdolnień. Absolwent dysponuje wiedzą psychopedagogiczną oraz niezbędnymi kompetencjami warunkującymi efektywność działalności z zakresu terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju.

Kariera i kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
 • trudności edukacyjne i specjalne potrzeby edukacyjne
 • wybrane aspekty diagnostyki psychopedagogicznej
 • diagnozowanie zaburzeń rozwojowych oraz organizacja systemu wsparcia rozwoju dziecka
 • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju
 • metodyka terapii pedagogicznej
 • psychopedagogika zdolności
   

Edukacja inkluzyjna
i terapia pedagogiczna

Specjalność EDUKACJA INKLUZYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA skoncentrowana jest na rozwijaniu kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a także podejmowania efektywnych działań wspierających na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kariera i kwalifikacje

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę z uczniami niepełnosprawnymi realizującym kształcenie w szkolnictwie ogólnodostępnym, jako nauczyciele wspomagający - studia uprawniają do pracy z uczniami niepełnosprawnymi kształcącymi się w systemie edukacji inkluzyjnej (włączającej), a także prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Pedagogika specjalna
 • Interdyscyplinarne podstawy inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Elementy logopedii
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka edukacji inkluzyjnej (w odniesieniu do poszczególnych kategorii trudności, deficytów, niepełnosprawności, schorzeń, zaburzeń i zdolności)
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu uczniów o SPE
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Arteterapia
 • Alternatywne sposoby komunikacji
 • Wykorzystanie komputera w pracy z uczniem o SPE
 • Współpraca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
   

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Studia z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I PRACY Z RODZINĄ mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Kariera i kwalifikacje

Absolwenci specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ posiadają przygotowanie pedagogiczne i mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • wychowawca w placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.)
 • wychowawca w placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.)
 • wychowawca w placówkach szkolnych (tj. świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.)
 • pedagog szkolny
 • pedagog–wychowawca – terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.)
 • pedagog – doradca – konsultant (w Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych, Ośrodkach Adopcyjno–Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno–Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.)
 • asystent i opiekun środowiskowy (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych)
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
 • Pedagogika rodziny
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Etyka asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • Metodyka zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Warsztat umiejętności wychowawczych 
   

Gerontologia społeczna
i oświatowa

Specjalność GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA, na studiach magisterskich, kierunek pedagogika, umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, andragogiki, gerontologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla seniorów.

Specjalność ta jest odpowiedzią na zmiany demograficzne obejmujące starzenie się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej.

Kariera i kwalifikacje

Absolwent specjalności GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA jest przygotowany do pracy jako:

 • opiekun w domach pomocy społecznej, prywatnych pensjonatach oraz domach spokojnej starości, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodkach opieki domowej,
 • indywidualny opiekun osoby starszej,
 • animator w klubach seniora i domach kultury,
 • organizator wolontariatu na rzecz seniorów,
 • pracownik instytucji medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki gerontologicznej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja),
 • pracownik pomocy społecznej i polityki społecznej – w instytucjach polityki społecznej i w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach interwencji kryzysowej, w zespołach do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych,
 • pracownik instytucji zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów

oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze usług edukacyjnych działających na rzecz seniorów.

  Wybrane obszary tematyczne:
 
 • Podstawy andragogiki i gerontologii
 • Biologiczne aspekty starzenia się i starości
 • Podstawy geriatrii
 • Psychologia starzenia się i starości
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego
 • Metodyka pracy z osobami w starszym wieku – przezwyciężanie trudności adaptacyjnych (psychofizycznych i środowiskowych)
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań aktywizujących dla osób w starszym wieku 

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff