PED NAUCZ ROZW 530

Jest to program studiów na kierunku pedagogika przygotowujący do pracy w instytucjach edukacji formalnej, a w szczególności:

 • w przedszkolu (tylko w przypadku obrania specjalności głównej Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna);
 • w szkole podstawowej (pierwszy stopień studiów), ponadpodstawowej (drugi stopień studiów) w charakterze nauczyciela w zakresie określonym wybranymi specjalnościami,
 • w szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela;
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach;
 • w kształceniu ustawicznym w charakterze nauczyciela w zakresie określonym wybranymi specjalnościami,
 • w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) - dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub studentów studiów drugiego stopnia, którzy wybrali specjalność uzupełniającą Pedagogika specjalna

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Wybrane przedmioty studia II stopnia /moduł ogólny/:
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy socjologii
 • Teoria i historia wychowania
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Pedagogika ogólna
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne obszary badań pedagogicznych
 • Andragogika
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metodologia badań społecznych
 • Antropologia kulturowa
 • Pedeutologia
 • Podstawy prawa dla pedagogogów
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Psychopedagogika twórczości - wprowadzenie do treningu twórczości
 • Emisja i higiena głosu
 • Projektowanie badań naukowych
 • Poznawanie siebie, innych i środowiska
 • Język obcy
 • Wprowadzenie do redakcji prac naukowych
SPECJALNOŚCI GŁÓWNE wybierane przez studenta w toku studiów:

Doradztwo zawodowe i personalne

 

Doradztwo zawodowe i personalne to specjalność przygotowująca przyszłych pracowników systemu pomocy społecznej, urzędów pracy oraz prywatnych agencji zatrudnienia. Są to takie miejsca jak:

 • agencje doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • biura karier
 • domy samotnych matek
 • działy kadr w firmach
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje pracodawców
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • ośrodki badań społecznych
 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki poradnictwa rodzinnego
 • poradnie specjalistyczne, w tym także dla młodzieży pod kontem wyboru zawodu
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy
 • świetlice socjoterapeutyczne

Obecnie doradcy zawodowy stają się coraz częściej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy zarówno przez publiczne służby zatrudnienia, agencje pracy, szkoły i instytucje oświatowe.

Program specjalności obejmuje tematykę pracy socjalnej, polityki społecznej i  pedagogiki społecznej.  Studenci zostają także wprowadzeni w tematykę socjologii pracy, współczesnych problemów rynku pracy, zawodoznawstwa, poradnictwa zawodowego oraz programów informatycznych w poradnictwie szkolnym.

  Wybrane przedmioty:
 
 • Zawodoznawstwo
 • Poradnictwo zawodowe i personalne - podstawy prawne
 • Metody badań predyspozycji zawodowych
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • Poradnictwo zawodowe wobec osób bezrobotnych i niepełnosprawnych
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego
 • Metody badań predyspozycji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna
 • Etyka zawodowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i karierą zawodową
 • E-doradztwo
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prawo pracy
 • Rynek pracy
 • Socjologia pracy
 • Psychologia pracy
   

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do nauczania w szkole podstawowej w klasach I-III oraz w przedszkolu i nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego w klasach I-III,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.
  Wybrane przedmioty:
 
 • Treści edukacji językowej
 • Treści edukacji matematycznej
 • Treści edukacji zdrowotnej i fizycznej
 • Treści edukacji muzycznej
 • Treści edukacji plastycznej
 • Treści edukacji środowiskowej
 • Literatura dziecięca
 • Psychologiczne uwarunkowania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Metodyka wspomagania rozwoju poznawczego
 • Metodyka wspomagania rozwoju społecznego
 • Metodyka wspomagania aktywności twórczej
 • Metodyka wspomagania rozwoju fizycznego
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Diagnoza potrzeb edukacyjnych dziecka
 • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
 • Praktyka metodyczna przedszkolna
 • Praktyka metodyczna wczesnoszkolna
 • Praktyki
   

Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki oraz nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Specjalność ta nie przygotowuje do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • szkołach – nadając kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach

oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Specjalność przygotowuje także do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki w kształceniu ustawicznym oraz placówkach służby zdrowia.
   

Resocjalizacja i socjoterapia

Jest to specjalność nauczycielska przygotowująca do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć z zakresu resocjalizacji i socjoterapii oraz nadająca uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:

 • szkołach – posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji i socjoterapii,
 • szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.
  Wybrane przedmioty:
 
 • Socjologiczne podstawy resocjalizacji
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Psychologiczne podstawy resocjalizacji
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Historia resocjalizacji
 • Teoretyczne podstawy socjoterapii
 • Teoretyczne podstawy metodyki wychowania reocjalizującego i profilaktyki społecznej
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego
 • Patologie społeczne
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Trening interpersonalny
 • Warsztat zadaniowy i superwizja
 • Mediacja
 • Techniki psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne w wychowaniu resocjalizacyjnym
 • Psychotechnika wychowania resocjalizującego
 • Socjotechnika wychowania resocjalizującego
 • Kulturotechnika wychowania resocjalizującego
 • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • Praktyki
   

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

 

 

Jest to specjalność przygotowująca do planowania i podejmowania profesjonalnych działań umożliwiających udzielenie kompleksowej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikających zarówno z trudności w nauce, deficytów rozwojowych, zaburzeń sensorycznych, niepełnosprawności, jak i szczególnych uzdolnień. Absolwent dysponuje wiedzą psychopedagogiczną oraz niezbędnymi kompetencjami warunkującymi efektywność działalności z zakresu terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje m.in.:

 • wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
 • trudności edukacyjne i specjalne potrzeby edukacyjne
 • wybrane aspekty diagnostyki psychopedagogicznej
 • diagnozowanie zaburzeń rozwojowych oraz organizacja systemu wsparcia rozwoju dziecka
 • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju
 • metodyka terapii pedagogicznej
 • psychopedagogika zdolności
 

Kariera i kwalifikacje:
Uzyskanie dyplomu ukończenia tej specjalności nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach (w tym integracyjnych) i innych placówkach prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w ramach swojej oferty programowej oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

   

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff